Algemene Voorwaarden

Welkom bij Digital Marketing Nederland!

Deze algemene voorwaarden geven de regels en voorschriften weer voor het gebruik van de website van Stobla Marketing, gevestigd op https://www.digitalmarketing.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Gebruik Digital Marketing Nederland niet als u het niet eens bent met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het bedrijf. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de Klant als wij. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van betaling die nodig zijn om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest passende wijze te starten met als doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij worden als inwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Digital Marketing Nederland stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Digital Marketing Nederland.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om de gegevens van de gebruiker op te halen bij elk bezoek. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gedeelten te vergemakkelijken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze partners voor filialen/reclame maken ook gebruik van cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit Digital Marketing Nederland en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op Digital Marketing Nederland. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt deze van Digital Marketing Nederland voor persoonlijk gebruik openen onderworpen aan beperkingen die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden.

U mag niet:

Materiaal van Digital Marketing Nederland herdrukken
Materiaal van Digital Marketing Nederland verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Materiaal van Digital Marketing Nederland reproduceren, dupliceren of kopiëren
Inhoud van Digital Marketing Nederland opnieuw verspreiden
Deze overeenkomst begint op de datum van vandaag.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde gedeelten van de website. Digital Marketing Nederland filtert, bewerkt, publiceert of controleert voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website geen opmerkingen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Digital Marketing Nederland, haar agenten en/of partners. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Digital Marketing Nederland niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of plaatsing en/of verschijning van de opmerkingen op deze website.

Digital Marketing Nederland behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en eventuele opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

U gerechtigd bent om de opmerkingen op onze website te plaatsen en alle noodzakelijke licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;
De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van derden;
De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy;
De opmerkingen niet worden gebruikt om zaken of klanten te werven of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.
Hierbij verleent u Digital Marketing Nederland een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Overheidsinstanties;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Online directory-distributeurs mogen op dezelfde manier naar onze website linken als ze naar de websites van andere vermelde bedrijven linken; en
System wide Accredited Businesses, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondswervingsgroepen die mogelijk niet naar onze website linken.
Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere informatie op de website, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

We kunnen andere verzoeken om links overwegen en goedkeuren van de volgende soorten organisaties:

algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
dot.com community-sites;
verenigingen of andere groepen die liefdadigheid vertegenwoordigen;
online directory-distributeurs;
internetportalen;
accountancy-, juridische en adviesbureaus; en
onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.
We zullen verzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons er niet ongunstig uit laat zien naar onszelf of naar onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Digital Marketing Nederland compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons informeren door een e-mail te sturen naar Digital Marketing Nederland. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met eventuele URL's waarnaar u wilt linken naar onze website en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen naar onze website linken op de volgende manieren:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
Door gebruik te maken van elke andere beschrijving van onze website die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de website van de linkende partij.
Er mag geen gebruik worden gemaakt van het logo van Digital Marketing Nederland of ander artwork om een link te leggen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames
Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rondom onze webpagina's die op enigerlei wijze de visuele presentatie of verschijning van onze website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) verschijnen op een website die kan worden opgevat als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins in strijd is met, of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy
Lees ons Privacybeleid.

Voorbehoud van rechten
We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website
Als u een link vindt op onze website of een gelinkte website die om welke reden dan ook beledigend is, kunt u contact met ons opnemen en ons dit laten weten. We zullen verzoeken overwegen om links te verwijderen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct, volledig of actueel is. We kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de inhoud van deze website. We geven echter geen enkele verplichting om de informatie bij te werken.

Afwijzing van aansprakelijkheid
In de mate waarin de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn we niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.